Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ όπως δόθηκαν από την Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων

 1. Η ειδική άδεια απουσίας χορηγείται έως 31/8/2020 και αποκλειστικά στους υπαλλήλους, που ανήκουν αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρασχεθούν εξ αποστάσεως, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες backoffice και στην υπηρεσία τους δεν είναι αποδεδειγμένα εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού. Στο Παρουσιολόγιο πρέπει να δήλώνονται απόντες με την αιτιολογία ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (Αρ.65). Αντιθέτως, απαιτείται η παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας από τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά η φύση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας (π.χ.προϊστάμενοι, βοηθητικό-τεχνικό προσωπικό κ.α.), διασφαλιζομένων των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊου.

2. Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού και παραμένουν κατ'οίκον κατόπιν οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. (κεφ.Β σελ.4) και όσοι ήρθαν σε επαφή με άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα (στη 2η περίπτωση προβλέπεται παραμονή κατ'οίκον 7 ημέρες) θα πρέπει να δηλώνονται στο παρουσιολόγιο απόντες με την αιτιολογία ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (Αρ.70). Απαιτείται αίτηση από τον υπάλληλο μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου προς το Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης, προσκομίζοντας κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο.

3. Η ειδική άδεια απουσίας χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει η εγκύκλιος και μετά τη λήξη αδειών (κανονικής, αναρρωτικής κλπ.).

Οι Τμηματάρχες και οι Διευθυντές, με ευθύνη τους, πρέπει να ενημερώνουν τη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης για τα ονόματα των υπαλλήλων που νοσούν ή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

ΕΜΔΥΔΑΣ-Νομική Κάλυψη

 Η όποια "κάλυψη", τέλος πάντων παρέχεται από την Νομική υπηρεσία είναι μια κατάσταση η οποία "σηκώνει πολύ, μα πολύ συζήτηση".